โลโก้เว็บไซต์ วัดตัดชุดครุยวิทยฐานะ นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

วัดตัดชุดครุยวิทยฐานะ นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559

จันทร์ 30 มกราคม 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ


ระยะเวลา : 6 กุมภาพันธ์ 2560 - 6 กุมภาพันธ์ 2560

สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์

ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายวิชาการ กองการศึกษา