โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแก่ นศ.ปวส.2 ก่อนสอบ V-NET  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแก่ นศ.ปวส.2 ก่อนสอบ V-NET

อังคาร 31 มกราคม 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ


ระยะเวลา : 1 กุมภาพันธ์ 2560 - 22 กุมภาพันธ์ 2560

สถานที่ : ห้องเธียร์เตอร์ อาคารเรียนรวม 80 พรรษา

ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายวิชาการ กองการศึกษา