โลโก้เว็บไซต์ สัปดาห์สอนทบทวน/สอนชดเชย  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สัปดาห์สอนทบทวน/สอนชดเชย

ศุกร์ 7 เมษายน 2560 โดย คงศักดิ์ ตุ้ยสืบ


ระยะเวลา : 1 พฤษภาคม 2560 - 7 พฤษภาคม 2560

สถานที่ : มทร.ล้านนา ลำปาง

ผู้รับผิดชอบ : กองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง

สัปดาห์สอนทบทวน/สอนชดเชย ประจำภาคเรียนที่ 2/2559