โลโก้เว็บไซต์ เรียนปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

เรียนปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่

พุธ 3 พฤษภาคม 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ


ระยะเวลา : 22 พฤษภาคม 2560 - 26 พฤษภาคม 2560

สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์ มทร.ล้านนา ลำปาง

ผู้รับผิดชอบ : สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์