โลโก้เว็บไซต์ บทความ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 บทความ


ประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร
อังคาร 11 เมษายน 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวบุคลากร

ประกาศหมายเลขประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการลิงค์ประกาศหมายเลข >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง ขอความร่วมมือนายจ้างประเมินคุณลักษณะบัณฑิต
อังคาร 27 ธันวาคม 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ขอความอนุเคราะห์นายจ้าง ผู้บังคับบัญชา สถานประกอบการ ประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตด้านความรู้ความสามารถและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่อยู่ในความดูแล พร้อมข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ส่งกลับมายังมหาวิทยาลัย เพื่อจะได้จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา และพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ โดยสามารถดำเนินการ 2 ช่องทางคือ ช่องทางแรก เมื่อกรอกแบบประเมินเรียบร้อยให้ประทับตราของสถานประกอบการ/บริษัทหน่วยงานมอบคืนให้บัณฑิตเพื่อส่งคืนมหาวิทยา... >> อ่านต่อ


อาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อบำบัดแก้ไข ฟื้นฟู และพัฒนาจิตใจเด็กและเยาวชน ของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง
ศุกร์ 28 เมษายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

                         ด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ นางสาวสุนิสา ติ๊บคำ เจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำน้ำอ้อยน้ำปลาหวาน และสอดแทรกคุณธรรม การคิดดี ทำดี ให้แก่เด็ก และเยาวชน ที่อยู่ระหว่างรอการพิจารณาพิพากษาคดีของสถ... >> อ่านต่อ


อบรมเชิงปฏิบัติการ PR อาสา รุ่นที่ 2
พฤหัสบดี 27 เมษายน 2560 / ข่าวกิจกรรม ข่าวอบรม/เสวนา

เมื่อวันที่ 24 – 25 เมษายน 2560 กองประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “PR อาสา” รุ่นที่ 2 เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านงานออกแบบสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ด้วยโปรแกรมทางด้านกราฟฟิค และเป็นการต่อยอดการพัฒนานักประชาสัมพันธ์จิตอาสาจากการอบรมรุ่นที่ 1 ตลอดจนกระตุ้นให้สมาชิก PR อาสา มีการตื่นตัว ที่จะพัฒนาตนเองในงานด้านออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ โดยมีบุคลากรที่รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ จากหน่วยงานภายในและตัวแทนจากแผนกประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ทั้ง 5 พื้นที่ เข้าร่วมในการอบรม... >> อ่านต่อ


แจ้งผังที่นั่งของนักศึกษาระดับปวส. รหัส 58
อังคาร 25 เมษายน 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครนักศึกษา

                  แจ้งผังที่นั่งของนักศึกษาระดับปวส. รหัส 58 ที่จะเข้ารับใบประกาศนียบัตร ในงานปัจฉิมนิเทศ – วันอำลาสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559 วันพุธที่ 26 เมษายน 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง รายละเอียดตามกำหนดการแนบท้าย >> อ่านต่อ


แจ้งแก้ไขกำหนดการงานปัจฉิมนิเทศ – วันอำลาสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559
อังคาร 25 เมษายน 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครนักศึกษา

แจ้งแก้ไขกำหนดการงานปัจฉิมนิเทศ – วันอำลาสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559  วันพุธที่ 26 เมษายน 2560  ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  รายละเอียดตามกำหนดการแนบท้าย >> อ่านต่อ


ขอเชิญส่งผลงานประดิษฐ์คิดค้น
อังคาร 25 เมษายน 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

              สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย ขอเชิญชวน ส่งผลงานประดิษฐ์คิดค้นซึ่งเป็นผลมาจากจากการวิจัยและพัฒนาของนักวิจัย/นักประดิษฐ์ไทย ขึ้นบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ผู้สนใจขอรับทุนสับสนุนเพื่อพัฒนาผลงานสิ่งประดิษฐ์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ >> อ่านต่อ


ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป
อังคาร 25 เมษายน 2560 / ข่าวรับสมัครงาน

               สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่ กรุงเทพฯ  ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วนัที่ 25 เมษายน – 4 พฤษภาคม  2560 ในวันและเวลาราชการ  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-4333017  >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับอาจารย์ ม.Brawijaya ประเทศอินโดนีเซีย ในโอกาสหารือความร่วมมือทางวิชาการ
จันทร์ 24 เมษายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

            เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับอาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย Brawijaya ประเทศอินโดนีเซีย ณ ห้องประชุมกองการศึกษา   ในโอกาสหารือความร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนอาจารย์  งานวิจัย และศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน            ข่าว / ภาพ : จารุวรรณ สุยะ            ที่มาของข่าว : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 956