โลโก้เว็บไซต์ ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ
จันทร์ 1 พฤษภาคม 2560

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ พ.ศ.2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม บัดนี้การดำเนินการได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ ดังมีรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายข่าวประกาศนี้ >> อ่านต่อ


ขอเชิญนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ
พฤหัสบดี 18 พฤษภาคม 2560

เชิญชวนนักวิจัย นักประดิษฐ์ไทย นำผลงานเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวที  “13th Taipei International Invention Show & ... >> อ่านต่อ


ขอเชิญส่งผลงานวิจัย บทความและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานและสหกิจศึกษา
พุธ 17 พฤษภาคม 2560

ขอเชิญชวนให้คณาจารย์ นักศึกษา และผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ส่งผลงานวิจัย บทความและแนวปฏิบัติที่ดี เนื่องในวันสหกิจศึกษาไทยครั้งที่ 8 ในวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560ณ โรงแรมดิเอ็มเพลส จังหวัดเชียงใหม่>> รายละเอียดเพิ่มเติม >> อ่านต่อ


เชิญร่วมงานและนำเสนอผลงานในงาน สทท. เพื่อเยาวชน ครั้งที่ 12
พุธ 17 พฤษภาคม 2560

เชิญหน่วยงานในกำำกับดูแล เพื่อส่งนิสิต นักศึกษา ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานและส่งผลงานวิจัย เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัยและนักวิชาการ รวมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัย สามารถลงทะเบียนออนไลน์ ได้ที่ www.dpstcenter.org/stt4youthระหว่างวันที่ 3 - 4 มิถุนายน 2560ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร>> >> อ่านต่อ


แจ้งประกาศ เรื่อง รายชื่อและหมายเลขประตำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการประจำคระวิศวกรรมศาสตร์ จากคาจารย์ประจำ
พุธ 17 พฤษภาคม 2560

                 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา  ขอประกาศ เรื่อง รายชื่อและหมายเลขประตำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการประจำคระวิศวกรรมศาสตร์ จากคณาจารย์ประจำ  ตามรายละเอียดแนบรายชื่อและหมายเลขประตำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการประจำคระวิศวกรรมศาสตร์ จากคณาจารย์ประจำ >> อ่านต่อ


ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกรับรางวัลเพชรสยาม/บุคคลดีเด่น
พุธ 17 พฤษภาคม 2560

             มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม กรุงเทพฯ  ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกรับรางวัลเพชรสยาม/บุคคลดีเด่น เพื่อเสนอเข้ารับรางวัลฯ ตามเกณฑ์ที่กำหนดภายในวันที่ 30 มิถุนายน  2560 >> อ่านต่อ


การตรวจสุขภาพประจำปี พ.ศ.2560
พุธ 17 พฤษภาคม 2560

              สำนักงาน สกสค. จังหวัดลำปาง ขอประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและบุคลากรทราบเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพประจำปี พ.ศ.2560 ผู้สนใจเข้ารับการตรวจฯ ส่งรายชื่อภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2560  โดยผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีมีสิทธิเบิกจ่ายค่าตรวจสุขภาพประจำปี ตามรายการที่กระทรวงการคลังกำหนดปีละ 1 ครั้ง โดยไม่ต้องชำระเงินสดค่าบริการในวันตรวจ ยกเว้นกรณีผู้ที่ต้องตรวจเพิ่มเติมในรายการ... >> อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์โครงการ “กบข. ฝึกอบรมอาชีพ จ. เชียงใหม่”
พุธ 17 พฤษภาคม 2560

                  กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ กรุงเทพฯ  กำหนดจัดโครงการ “กบข. ฝึกอบรมอาชีพ จ.เชียงใหม่” เพื่อสนับสนุนสมาชิกด้านการประกอบอาชีพเสริม ในวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ เวลา 09.00-16.00 น. (รอบเช้า 09.00-12.00 น. และรอบบ่าย 13.00-16.00 น. ) สมาชิก กบข. ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถสมัครได้โดยกรอกใบสมัครออนไลน์ที่ >> อ่านต่อ


ขอประชาสัมพันธ์การจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 8
พุธ 17 พฤษภาคม 2560

เชิญ นักวิจัย นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรในหน่วยงานที่มีความสนใจเข้าร่วมหรือส่งผลงานวิจัยนำเสนอในงานประชุมดังกล่าว สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ้https://consci.rmutp.ac.th หริอติดต่อได้ที่   กองวิเทศสัมพันธ์ เบอร์โทรศัพท์ 02 665 3777 ต่อ 6071ระหว่างวันที่ 22- 23 มิถุนายน 2560ณ โรงแรมพลูแมน คิงเพาวเวอร์ (Pullman Bangkok King Power) กรุงเทพฯ>>   >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 375