โลโก้เว็บไซต์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ขายทอดตลาดรายการเครื่องปรับอากาศเก่า จำนวน 54 เครื่อง ตามโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
จันทร์ 27 มีนาคม 2560

            ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  มีความประสงค์จะขายทอดตลาดรายการเครื่องปรับอากาศเก่า  จำนวน  54  เครื่อง  ตามโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขการขายทอดตลาด มีดังนี้ >> อ่านต่อ


ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการขยายพันธุ์พืช
พุธ 22 มีนาคม 2560

              ตามประกาศ มทร.ล้านนา ลำปาง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการขยายพันธุ์พืช จำนวน  1 ชุด (ครั้งที่ 3) โดยกำหนดให้ยื่นเอกสารเสนอราคาในวันที่ 7 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 20 มีนาคม  2560  เวลา 08.30-16.30 น . ซึ่งมีผู้ยื่นเอกสารจำนวน 3 รายนั้น    คณะกรรมการได้ตรวจสอบคุณสมบัติ ของการ  ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นเสนอราคาตามประกาศ  มีรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน 3 ราย ดังนี้ >> อ่านต่อ


ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการขยายพันธุ์พืช ครั้งที่ 3
อังคาร 7 มีนาคม 2560

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการขยายพันธุ์พืช ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง  กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 7-20 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ แผนกพัสดุ อาคารอำนวยการ รายละเอียดดังแนบ          ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการขยายพันธุ์พืช ครั้งที่ 3 >> อ่านต่อ


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคารจ้างปรับปรุงรั้ว ห้องน้ำ และภูมิทัศน์ จำนวน 1 รายการ
พุธ 1 มีนาคม 2560

มทร.ล้านนา ลำปาง ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคารจ้างปรับปรุงรั้ว ห้องน้ำ และภูมิทัศน์ จำนวน 1 รายการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งโพธิ์ สลิตา  ตามรายละเอียดดังแนบประกาศผู้ชนะการเสนอราคา >> อ่านต่อ


ประกาศ มทร.ล้านนา ลำปาง เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุดประจำปี 2557
พุธ 8 กุมภาพันธ์ 2560

            ด้วย มทร.ล้านนา ลำปาง มีความประสงค์จะขายพัสดุที่อยู่ในสภาพชำรุด ประจำปีงบประมาณ 2557 จำนวน 231 รายการ ดังนี้ >> อ่านต่อ


ประกวดราคาจ้างปรับปรุงรั้ว ห้องน้ำ และภูมิทัศน์ ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e – bidding) (ครั้งที่ 2)
อังคาร 7 กุมภาพันธ์ 2560

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ลำปาง  ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕60  งบลงทุนจ้างปรับปรุงรั้ว  ห้องน้ำ  และภูมิทัศน์  ตำบลพิชัย  อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง  จำนวน  1  รายการ จำนวนเงิน  5,000,000  บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)  ซึ่งในครั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยฯ  จะดำเนินการจัดหาพัสดุตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัส... >> อ่านต่อ


ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงรั้ว ห้องน้ำ และภูมิทัศน์ ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง จำนวน 1 รายการ
ศุกร์ 20 มกราคม 2560

                 ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงรั้ว ห้องน้ำ และภูมิทัศน์ ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ลงวันที่ 26 ธันวาคม  2559 รายละเอียดดังแนบ >> อ่านต่อ


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพื้นฐานเกษตรและอิเล็กทรอนิกส์
พุธ 4 มกราคม 2560

                 ตามประกาศ มทร.ล้านนา ลำปาง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพื้นฐานเกษตรและอิเล็กทรอนิกส์ ... >> อ่านต่อ


ประกาศประกวดราคาจ้างงบลงทุนจ้างปรับปรุงรั้ว ห้องน้ำ และภูมิทัศน์ ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
จันทร์ 26 ธันวาคม 2559

        ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ลำปาง  ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  ประจำปี  งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕60  งบลงทุนจ้างปรับปรุงรั้ว  ห้องน้ำ  และภูมิทัศน์  ตำบลพิชัย  อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง  จำนวน  1  >> อ่านต่อ


ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการขยายพันธุ์พืช
อังคาร 20 ธันวาคม 2559

             ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐  งบลงทุนเป็นค่าครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการขยายพันธุ์พืช  ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง  จำนวน  /  ชุด  จำนวนเงิน  ๑,๑๗๗,๐๐๐  บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)  โดยขอประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการขยายพันธุ์พืช ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 17