This page was saved using WebZIP 7.0.3.1030 offline browser (Unregistered) on 07/17/09 12:19:11.
Address: http://www.geocities.com/phaitoon2501/lesson6/watt.htm
Title: 4. กำลังไฟฟ้า หมายถึง กำลังของไฟฟ้าที่ใช้ไปในการทำให้เกิดพลังงานรูปต่าง ๆ เช่น พลังงานความร้อน พลังงานแสงสว่าง พลังงานกล เช่น  •  Size: 8711  •  Last Modified: Fri, 17 Jul 2009 05:15:38 GMT

                              กำลังไฟฟ้า  (power)

 กำลังไฟฟ้า  หมายถึง กำลังของไฟฟ้าที่ใช้ไปในการทำให้เกิดพลังงานรูปต่าง ๆ เช่น พลังงานความร้อน พลังงานแสงสว่าง พลังงานกล เช่น มอเตอร์ไฟฟ้า เป็นต้น

หน่วยของกำลังไฟฟ้ามีหน่วยเป็นวัตต์ (Watt)

        1,000 วัตต์ (w)               =       1 กิโลวัตต์ (Kw)
        1,000 กิโลวัตต์
(Kw)         =       1 เมกกะวัตต์(Mw)
         746 วัตต์                       =       1 แรงม้า (horse power) hp

 กำลังไฟฟ้าใช้สัญลักษณ์  P  ซึ่งค่ากำลังไฟฟ้าแปรไปตามสมการ ดังนี้

        P                       =       IE

        ให้ P                   =       กำลังไฟฟ้า
        I                        =       กระแสไฟฟ้า
        E                       =       แรงดันไฟฟ้า
        หรือ P                =       I(IxR) = I2R

       หรือ P                  =        E2  
                                                       
   R
ตัวอย่าง  จงหาค่ากำลังไฟฟ้าในวงจรที่มีแรงดัน 120 โวลต์ และมีกระแส 1 แอมแปร์ไหลผ่าน
            สูตร    P = IE
          แทนค่า  P = 1 x 120
                     P = 120วัตต์

 ตัวอย่าง  วงจรไฟฟ้ามีหลอดไฟขนาด 100 วัตต์ เตาปิ้งขนมปัง 2540 วัตต์ มีแรงดันในวงจร 220 โวลต์ จงหาค่ากระแสที่ไหลในวงจร
                  สูตร    P = IE
                แทนค่า  P = 100+2540 = 2640 วัตต์
                            E = 220  โวลต์

                           I = 2640
                                 220
                          I = 12 แอมแปร์
                  


                         สูตรคำนวณหาค่ากระแส   แรงดัน ความต้านทานและกำลังไฟฟ้า

                                                                        

1