หลักการ

     การสตาร์ทมอเตอร์โดยตรงเป็นการสตาร์ทด้วยแรงดัน
 เต็มพิกัด (Full-VoltageStarting)     วิธีการสตาร์ทมอเตอร์
 แบบนี้เป็นที่นิยมกันมากใช้สำหรับมอเตอร์ที่มีขนาดเล็ก
 ซึ่งมอเตอร์จะถูกต่อผ่านอุปกรณ์สตาร์ทแล้วต่อเข้ากับสายไฟ
 กำลังโดยตรง ทำให้มอเตอร์สตาร์ทด้วยแรงดันเท่ากับสาย
 จ่ายแรงดันทันทีทันใดทำให้มอเตอร์มีกระแสขณะสตาร์ท
 สูงถึงประมาณ 600 % ของแรงดันเต็มพิกัด

จุดประสงค์

 1. บอกความหมายของการสตาร์ทมอเตอร์โดยตรงได้
 2. อธิบายลักษณะของการสตาร์ทมอเตอร์โดยตรงได้
 3. บอกส่วนประกอบของวงจรการสตาร์ทมอเตอร์โดยตรงได้

 4. อธิบายหน้าที่ของส่วนประกอบต่าง ๆ ของวงจรสตาร์ท
     มอเตอร์โดยตรงได้
 5. วิเคราะห์สาเหตุเบื้องต้นของการขัดข้องในวงจรควบคุมได้


คำแนะนำ
:

1. ศึกษาจากเนื้อหาในโมดูลที่ 10 ตอนที่ 1 และตอนที่ 2
2. ทำแบบฝึกหัดประจำโมดูลที่ 10
3. ทำแบบทดสอบท้ายโมดูลเพื่อประเมินตนเองในการเข้าศึกษาในโมดูลที่ 11ต่อไป

 

การสตาร์ทมอเตอร์โดยตรง
(Direct Online Starting)

   วงจรสตาร์ทมอเตอร์โดยตรง หมายถึง วงจรที่มีการ
ต่อแหล่งจ่ายไฟฟ้ากำลังเข้าสู่ตัวมอเตอร์เพื่อเริ่มเดิน
(start) มอเตอร์โดยตรง โดยไม่ผ่านอุปกรณ์หรือวิธีการ
ลดแรงดันใด ๆ ก่อนถึงตัวมอเตอร์

   เป็นการสตาร์ทด้วยแรงดันเต็มพิกัด (Full-Voltage
Starting) วิธีการสตาร์ทมอเตอร์แบบนี้เป็นที่นิยมกันมาก
ใช้สำหรับมอเตอร์ที่มีขนาดเล็ก ซึ่งมอเตอร์จะถูกต่อผ่าน
อุปกรณ์สตาร์ทแล้วต่อเข้ากับสายไฟกำลังโดยตรง ทำให้
มอเตอร์สตาร์ทด้วยแรงดันเท่ากับสายจ่ายแรงดันทันที
ทันใดทำให้มอเตอร์มีกระแสขณะสตาร์ทสูงถึงประมาณ
600 % ของแรงดันเต็มพิกัด


ส่วนประกอบของวงจร
สตาร์ทมอเตอร์โดยตรง

      วงจรแสดงการทำงาน (Schematic Diagram)
ของวงจรสตาร์ทมอเตอร์โดยตรง แบ่งออกเป็น
3 ส่วน คือ

1. วงจรหยุด (Stop Circuit)
ทำหน้าที่ตัดกระแสไฟฟ้าออกจากคอล์ย
แม่เหล็กของคอนแทกเตอร์ และทำให้
มอเตอร์หยุดทำงานตำแหน่งของปุ่ม
Stop มักจะวางไว้เหนือปุ่ม Start

2. วงจรสตาร์ท (Start Circuit)
ทำหน้าที่จ่ายกระแสไฟฟ้าไปเข้าคอล์ย
แม่เหล็ก ทำให้คอนแทกเตอร์ทำงานจ่าย
กำลังไฟฟ้าไปยังมอเตอร์

3. วงจรคงสภาพการทำงาน
(Holding หรือ Maintaining Circuit)
ทำหน้าที่รักษาสภาพการทำงานของ
คอนแทกเตอร์เอาไว้ หลังจากวงจร
สตาร์ทเปิดวงจร

4. วงจรป้องกันมอเตอร์
(Protection Circuit)

ประกอบด้วยฟิวส์ และโอเวอร์โหลด
ทำหน้าที่ป้องกันมอเตอร์จากการ
เกิดโอเวอร์โหลด และป้องกันการ
ลัดวงจร

 

 

 

......  รูปวงจรการใช้งานจริง..................................  รูปวงจรกำลัง ........

รูปแสดงวงจรการสตาร์ทมอเตอร์โดยตรง
(Direct on line starting)

โมดูลที่ 10 ตอนที่ 2

NEXT