หมายเหตุ* ให้สังเกตการทำงานของวงจรโดยการคลิ๊กสวิตช์ ON-OFF และ ปุ่มโอเวอร์โหลด (K1 ในวงจรกำลัง และ K1 ในวงจรควบคุมคือ คอนแทกเตอร์ตัวเดียวกัน)

วงจรสตาร์ทมอเตอร์โดยตรง (Direct start)

     วงจรเริ่มเดินมอเตอร์โดยตรง หมายถึง วงจรที่มีการต่อแหล่งจ่ายไฟฟ้ากำลังเข้าสู่ตัวมอเตอร์เพื่อเริ่มเดิน (start)
มอเตอร์โดยตรง โดยไม่ผ่านอุปกรณ์หรือวิธีการลดแรงดันใด ๆ ก่อนถึงตัวมอเตอร์

อุปกรณ์

F1 = ฟิวส์หลัก (Main fuse)
F2 = ฟิวส์วงจรควบคุม (Control fuse)
K1 = คอนแทกเตอร์หลัก (Main contactor)
S1 = สวิตช์ปุ่มกด OFF
F3 = โอเวอร์โหลดรีเลย์ (Overload relay)
S2 = สวิตช์ปุ่มกด ON
M1= มอเตอร์สามเฟสแบบเหนี่ยวนำ (Three phase induction motor)

ลักษณะการทำงานของวงจร

1. เริ่มต้นทำงานด้วยการกดสวิตช์ปุ่มกด S2 ทำให้คอนแทกเตอร์ K1 ทำงาน  และหน้าสัมผัสหลัก (Main contact) จ่ายไฟฟ้ากำลังเข้าสู่มอเตอร์

2. คอนแทกเตอร์ทำงานไปตลอดเวลาถึงแม้ว่าจะปล่อยมือออกจากสวิตช์ปุ่มกด    เนื่องจากหน้าสัมผัสช่วยของคอนแทกเตอร์ (K1) หรือ
    (self holding contact หรือ maintaining contact) ทำหน้าที่จ่ายไฟเข้าไปสู่คอล์ยของคอนแทกเตอร์

3. ถ้าต้องการหยุดวงจรทำได้โดยการกดสวิตช์ปุ่มกด S1 (Push button OFF)

4. เมื่อเกิดการโหลดเกินหรือโอเวอร์โหลด (Overload) ขึ้น โอเวอร์โหลดรีเลย์ (F3)จะทำการตัดวงจร และสามารถกลับมาทำงานใหม่ได้อีกครั้ง
    เมื่อทำการรีเซ็ท (RESET) ที่โอเวอร์โหลดรีเลย์

5. เมื่อเกิดการลัดวงจรขึ้นที่วงจรกำลัง ฟิวส์ (F1) ทำหน้าที่ตัดวงจรกำลัง หรือถ้าเกิดการลัดวงจรขึ้นที่วงจรควบคุม ฟิวส์ (F2) ทำหน้าที่ตัด
    วงจรควบคุมออกไป

 

ดูวงจรแสดงการทำงาน (Working Diagram) ของการสตาร์ทมอเตอร์โดยตรง

ทำแบบฝึกหัดโมดูลที่10

Back