ชื่ออุปกรณ์
สัญลักษณ์
ภาพอุปกรณ์
ลักษณะการใช้งาน
หม้อแปลงกระแส (Current Transformer)


ตัวอย่างการใช้งาน

หม้อแปลงกระแส (Current Transformer)


     หม้อแปลงกระแสไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการวัด
กระแสไฟฟ้าโดยต่อรวมกับเครื่องวัดกระแส เครื่องวัดกำลัง
ไฟฟ้า และเครื่องวัดเพาเวอร์แฟกเตอร์ โดยทำหน้าที่แปลง
กระแสไฟฟ้าที่วัดให้เหมาะสมกับพิกัดกระแสไฟฟ้าที่
ขดลวดกระแสของเครื่องวัด เช่น 5 A ตัวอย่างเช่น 25/5A,
100/5A เป็นต้น

      ค่าเบอร์เดน (Burden) หมายถึง กำลังไฟฟ้าของ
หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า ถ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกตัวที่ต่ออนุกรม
กับขดทุติยภูมิ (secondary) มีกำลังไฟฟ้าสูญเสียในเครื่องมือ
วัดรวมกับกำลังไฟฟ้าสูญเสียในสายวัดมีค่าภายใต้เบอร์เดน
ของหม้อแปลงไฟฟ้าแล้ว ความผิดพลาดจากการวัดจะเป็นไป
ตามคลาสของหม้อแปลงกระแสนั้น
หม้อแปลงแรงดันไฟฟ้า (Potential Transformer)


หม้อแปลงแรงดันไฟฟ้า (Potential Transformer)

      หม้อแปลงแรงดันไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบกับ
เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า เครื่องวัดกำลังไฟฟ้า และเครื่องวัด
เพาเวอร์แฟกเตอร์ เมื่อแรงดันของระบบ หรือแรงดัน
ตกคร่อมที่ภาระไฟฟ้าสูงกว่าย่านการวัดของเครื่องวัด
แรงดันไฟฟ้า เช่น แรงดันด้านเข้า (Primary Voltage) =
1,000 V : (Secondary Voltage) = 220 V หรือ
1,000/220V

หม้อแปลงไฟฟ้า
(Transformer)

หม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer)


    เป็นเครื่องกลไฟฟ้าที่ทำหน้าที่ถ่ายทอดพลังงาน
ไฟฟ้าจากวงจรหนึ่งไปยังอีกวงจรหนึ่ง อาศัยหลักการ
เหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้าสามารถแปลง
ระดับแรงดันไฟฟ้าให้สูงขึ้น (Step up) หรือให้ต่ำลง
(Step down) ได้ ในวงจรการควบคุมมอเตอร์หม้อแปลง
มักจะนำไปใช้ในการแปลงแรงดันไฟฟ้าให้ต่ำลง
สำหรับวงจรควบควบ (Control circuit) หรือใช้แปลง
แรงดันให้ต่ำลงสำหรับเครื่องวัด
โวลต์มิเตอร์
(Volt meter)


เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า (Volt meter)


     เป็นเครื่องวัดระดับแรงดันไฟฟ้า มีหน่วยวัดเป็น
โวลต์ (Volt) ต่อใช้งานโดยการต่อขนานกับโหลดหรือ
แหล่งจ่ายไฟฟ้า ในการควบคุมมอเตอร์มีความจำเป็น
ต้องใช้สำหรับการวัดระดับแรงดันไฟฟ้าให้ถูกต้อง
กับระดับแรงดันใช้งานของมอเตอร์และอุปกรณ์ควบคุม

แอมป์มิเตอร์
(Amp meter)

เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า (Amp meter)


     เป็นเครื่องวัดปริมาณกระแสไฟฟ้า มีหน่วยวัดเป็น
แอมป์ (Ampere) ต่อใช้งานโดยการต่ออนุกรมกับโหลด
หรือแหล่งจ่ายไฟฟ้า ในการควบคุมมอเตอร์มีความ
จำเป็นต้องใช้สำหรับการวัดปริมาณกระแสไฟฟ้า
ที่ไหลในวงจร หรือที่ไหลผ่านมอเตอร์
หวูดสัญญาณ
(Hooter)

ไซเรน หรือ หวูดสัญญาณ (Siren or hooter)


    เป็นอุปกรณ์สำหรับส่งสัญญาณเตือนเมื่อมีการผิดพร่อง
(Fault) เกิดขึ้นในวงจรหรือในระบบ หรือเตือนเมื่อเกิด
การโอเวอร์โหลดขึ้นกับมอเตอร์
การต่อขดลวด
แบบวาร์ย
(Y connection)

การต่อขดลวดแบบวาร์ย (Y-connection)


    เป็นการต่อขดลวดมอเตอร์แบบวาร์ย หรือแบบสตาร์
ทำให้แรงดันตกคร่อมขดลวดต่ำกว่าสายจ่ายแรงดัน

การต่อขดลวด
แบบเดลตา
(Delta connection)


การต่อขดลวดแบบเดลตา (Delta-connection)


    เป็นการต่อขดลวดมอเตอร์แบบเดลตา หรือแบบ
สามเหลี่ยม ทำให้แรงดันตกคร่อมขดลวดเท่ากับ
สายจ่ายแรงดัน

ตัวต้านทาน
(Resistor)


ตัวต้านทาน (Resistor)


    เป็นโหลดไฟฟ้าอย่างหนึ่งที่ใช้สำหรับลดแรงดัน
ไฟฟ้าหรือจำกัดปริมาณการไหลของกระแสไฟฟ้า
ในวงจรความต้านทานไฟฟ้ามีหน่วยวัดเป็น "โอห์ม"
(Ohm)
แบตเตอรี่
(Battery)


แบตเตอรี่ (Battery)


    เป็นแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง (Direct current;
D.C.) มีขั้วบวก (+) และลบ (-) ที่แน่นอน ซึ่งจะให้กระแส
ไฟฟ้าไหลในทิศทางเดียวตลอดเวลา
เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า (Kilowatt hour meter)

เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า (Kilowatt hour meter)


    เป็นเครื่องวัดสำหรับวัดการใช้พลังงานไฟฟ้ามี
หน่วยวัดเป็นกิโลวัตต์ชั่วโมง (kW-hrs) หรือยูนิต (unit)
มักใช้เป็นเครื่องวัดหน่วยการใช้ไฟฟ้าในอาคาร
บ้านเรือน หรือโรงงานอุตสาหกรรมทั่ว ๆ ไป
Back
ไปทำแบบฝึกหัดที่ 2>>>