ประวัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
 
ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุมาลี จันทร์ชลอ
ที่อยู่ปัจจุบัน 106/4 ถ. สุรวงค์ บางรัก กรุงเทพมหานคร
เบอร์โทรศัพท์ 02-4708547
 
ที่ทำงาน ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒบางแสน
(มหาวิทยาลัยบูรพา)
คณะศึกษาศาสตร์
พ.ศ. 2518
ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์ สาขาการวัดและประเมินผลการศึกษา
พ.ศ. 2522
ปริญญาเอก มศว.ประสานมิตร
สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
พ.ศ. 2533
 
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วิชาที่สอน วิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ , วัดและประเมินผลการศึกษา
สถิติการศึกษา
งานวิจัย การศึกษาการอบรมเลี้ยงดูที่มีผลต่อพฤติกรรมนักเรียน, การพัฒนากิจกรรมเสริมสร้างคุณภาพเยาวชน
การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบและ  การคิดแก้ปัญหาของ
นักศึกษาอาชีวศึกษา

การพัฒนาสื่อกิจกรรมเสริมสร้างคุณภาพเยาวชน
ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย 5 เรื่อง , เอกสารทางวิชาการ 3 เรื่อง
ระยะเวลาการทำงาน เริ่มรับราชการ พ.ศ.2518
งานพิเศษ อาจารย์สอนพิเศษ , เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ
ที่ปรึกษางานวิจัย, ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์,
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านหลักสูตร สื่อ กระบวนการเรียนการสอน
การแนะแนวและการวัดประเมินผล ของคณะกรรมการวิจัยการศึกษา การศาสนา
และการวัฒนธรรมของกระทรวงศึกษาธิการ
งานที่สนใจ งานวิจัย/งานวิชาการ (ด้านหลักสูตรและสื่อการสอน)

กลับไปเมนูหลัก