ข้อ 1. จงลากสัญลักษณ์ของคอนแทกเตอร์ K1, K2 และ K3 ลงไปวางยังตำแหน่งที่ถูกต้องในวงจรกำลังที่กำหนดให้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไปทำแบบฝึกหัดข้อที่ 2