โลโก้เว็บไซต์ ประกวดราคาเชาครุภัณฑศูนยการผลิตสิ่งพิมพ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประกวดราคาเชาครุภัณฑศูนยการผลิตสิ่งพิมพ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)