โลโก้เว็บไซต์ ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงลิฟท์อาคารวิศวกรรม ตำบลพิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง จำนวน 1 รายการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงลิฟท์อาคารวิศวกรรม ตำบลพิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง จำนวน 1 รายการ


             ตามประกาศ มทร.ล้านนา ลำปาง เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงลิฟท์อาคารวิศวกรรม ตำบลพิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง จำนวน 1 รายการ ลงวันที่ 18 ตลาคม 2559  มทร.ล้านนา ลำปาง จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว เนื่องจาก เพิ่มเติมรายละเอียดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

รายละเอียดแนบ