โลโก้เว็บไซต์ สอบราคาจ้างปรับปรุงลิฟท์อาคารวิศวกรรม ตำบลพิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง จำนวน 1 รายการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สอบราคาจ้างปรับปรุงลิฟท์อาคารวิศวกรรม ตำบลพิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง จำนวน 1 รายการ


            มทร.ล้านนา ลำปาง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงลิฟท์อาคารวิศวกรรม ตำบลพิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง จำนวน 1 รายการ ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

รายละเอียดแนบ