โลโก้เว็บไซต์ ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการโภชนศาสตร์สัตว์ ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน 1   ชุด | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการโภชนศาสตร์สัตว์ ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน 1 ชุด


                ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕60  งบลงทุนเป็นค่าครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการโภชนศาสตร์สัตว์ ตำบลพิชัย  อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง  จำนวน  1  ชุด  จำนวนเงิน  1,396,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)  ความละเอียดทราบแล้วนั้น  จึงขอรายงานจัดจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมฯ ข้อ ๒๗ ดังต่อไปนี้

รายละเอียดโภชนศาสตร์สัตว์