โลโก้เว็บไซต์ ขอประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ.2559 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ.2559


             ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 ลำปาง ขอประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ.2559 ระหว่างวันที่ 9-23 พฤศจิกายน 2559 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความสนใจ สมัครสอบคัดเลือกทางระบบอินเตอร์เน็ต ได้ที่ www.policeadmission.org หรือโทรสอบถามรายละอียดเพิ่มเติมได้ที่ 054-829882