โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการขยายพันธุ์พืช | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการขยายพันธุ์พืช


             ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐  งบลงทุนเป็นค่าครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการขยายพันธุ์พืช  ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง  จำนวน  /  ชุด  จำนวนเงิน  ๑,๑๗๗,๐๐๐  บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)  โดยขอประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการขยายพันธุ์พืช ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการขยายพันธุ์พืช