โลโก้เว็บไซต์ ประกาศประกวดราคาจ้างงบลงทุนจ้างปรับปรุงรั้ว  ห้องน้ำ  และภูมิทัศน์  ตำบลพิชัย  อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประกาศประกวดราคาจ้างงบลงทุนจ้างปรับปรุงรั้ว ห้องน้ำ และภูมิทัศน์ ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง


        ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ลำปาง  ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  ประจำปี  งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕60  งบลงทุนจ้างปรับปรุงรั้ว  ห้องน้ำ  และภูมิทัศน์  ตำบลพิชัย  อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง  จำนวน  รายการ จำนวนเงิน  5,000,000  บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ซึ่งในครั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยฯ จะดำเนินการจัดหาพัสดุตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ. 2535  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e – bidding)  รายละเอียดดังแนบ

ประกาศจ้างปรับปรุงรั้ว