โลโก้เว็บไซต์ ขอประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครงาน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครงาน


          วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่  ขอประชาสัมพันธ์ประการับสมัครงานจำนวนหลายตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

1.        อาจารย์ประจำสาขางานยานยนต์

2.        อาจารย์ประจำสาขางานไฟฟ้ากำลัง

3.        อาจารย์ประจำสาขางานอิเล็กทรอนิกส์

4.        อาจารย์ประจำสาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ

5.        อาจารย์ประจำสาขางานก่อสร้าง

6.        อาจารย์ประจำสาขางานสถาปัตยกรรม

7.        อาจารย์ประจำสาขางานเทคนิคพื้นฐาน

8.        อาจารย์ประจำสาขาวิชาพริชยการและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

9.        อาจารย์ประจำสาขาหมวดวิชาภาษาอังกฤษ

10.       อาจารย์ประจำหมวดวิชาสามัญ (ภาษาไทย สังคม คณิตศาสตร์ พลานามัย)

11.       บุคลากรสายส่งเสริมการศึกษา

ผู้สนใจสมัครด้วยตนเอง วันจันทร์-วันเสาร์ ระหว่างเวลา 08.00-16.30 น.  สอบถามรายละอียดเพิ่มเติม โทร.053-213144