โลโก้เว็บไซต์ การับสมัครทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3  ปีการศึกษา 2559 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

การับสมัครทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2559


                กองพัฒนานักศึกษา มทร.ล้านนา ขอประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาที่มีคุณสมบัตรครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด ตามประกาศ เพื่อรับทุนการศึกษา เพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ภายในวันที่ 18  มกรามคม  2560 

รับสมัครทุนอดมศึกษา