โลโก้เว็บไซต์ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงรั้ว ห้องน้ำ และภูมิทัศน์ ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์    (Electronic Bidding: e – bidding) (ครั้งที่ 2)	                   | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงรั้ว ห้องน้ำ และภูมิทัศน์ ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e – bidding) (ครั้งที่ 2)


ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ลำปาง  ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕60  งบลงทุนจ้างปรับปรุงรั้ว  ห้องน้ำ  และภูมิทัศน์  ตำบลพิชัย  อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง  จำนวน  1  รายการ จำนวนเงิน  5,000,000  บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)  ซึ่งในครั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยฯ  จะดำเนินการจัดหาพัสดุตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ. 2535  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e – bidding)          ตามรายละเอียดแนบ

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงรั้ว ห้องน้ำ และภูมิทัศน์