โลโก้เว็บไซต์ รับสมัครทุนการถ่ายทอดผลงานวิจัย ประจำปี 2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

รับสมัครทุนการถ่ายทอดผลงานวิจัย ประจำปี 2560


ฝ่ายส่งเสริมงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา รับสมัครทุนการถ่ายทอดผลงานวิจัย ประจำปี 2560  Research For Transfer : R4T ทุนสำหรับอาจารย์ และนักศึกษา มทร.ล้านนา นำเอาความรู้/เทคโนโลยี/นวัตกรรม ที่มาจากงานวิจัยที่แล้วเสร็จนำไปถ่ายทอดสู่ภาคอุตสาหกรรม OTOP SMEs วิสาหกิจ และชุมชน ผ่านกระบวนการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  เปิดรับสมัครถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์  2560  ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.053-266518 ต่อ 1006 หรือ www.rdi.rmutl.ac.th