โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์การจัดงานประชุมวิชาการ สวทช. | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประชาสัมพันธ์การจัดงานประชุมวิชาการ สวทช.


              สำนักงานพัมนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ขอประชาสัมพันธ์การจัดงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2560 ภายใต้หัวข้อ “สวทช. ยุคใหม่ ตอบกลุ่มเป้าหมายตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 1 เมษายน 2560 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ถนนพหลโยธิน จังหวัดปทุมธานี   ผู้สนใจสามาถลงทะเบียนออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nstda.or.th/nac2017