โลโก้เว็บไซต์ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเที่ยวงาน ตามรอยพ่อ กัตริย์เกษตร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเที่ยวงาน ตามรอยพ่อ กัตริย์เกษตร


            มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่  ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเที่ยวงาน ตามรอยพ่อ กษัตริย์เกษตร    พบกับนิทรรศการ ตามรอพ่อ กษัตริย์เกษตร แปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ สู่แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ การเสวนาและฝึกอบรม ตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยเพื่อผุ้บริโภค : กาดแม่โจ้ 2477  ระหว่างวันที่ 19-25 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่