โลโก้เว็บไซต์ ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการขยายพันธุ์พืช ครั้งที่ 3 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการขยายพันธุ์พืช ครั้งที่ 3


          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการขยายพันธุ์พืช ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง  กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 7-20 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ แผนกพัสดุ อาคารอำนวยการ รายละเอียดดังแนบ
          ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการขยายพันธุ์พืช ครั้งที่ 3