โลโก้เว็บไซต์ กำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันหยุดราชการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

กำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันหยุดราชการ


                  สำนักงานจังหวัดลำปาง  ตามที่คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาแนะนายรัฐมนตรีได้ลงนามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการ (ฉบับที่ 22) พศ.2560 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป 

ประกาศวันหยุดราชการ