โลโก้เว็บไซต์ มทรล้านนาลำปางขอขอบคุณหน่วยงาน/ห้างร้าน ที่ร่วมติดตั้งป้ายแสดงความยินดีแก่บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทรล้านนาลำปางขอขอบคุณหน่วยงาน/ห้างร้าน ที่ร่วมติดตั้งป้ายแสดงความยินดีแก่บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร


              ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง กล่าวว่า ตามที่มหาวิทยาลัยฯ ได้มีกำหนดจัดงานพิธีแสดงความยินดี และและพิธีฝึกซ้อมย่อย รับพระราชทานปริญญาบัตร ให้แก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยปีนี้ บัณฑิต มทร.ล้านนา ลำปาง ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรมีจำนวนทั้งสิ้น ๗๕๕ คน ทั้งนี้ ทางฝ่ายประชาสัมพันธ์ โดยนางสาวเกศกนก  เนตรวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยฯ ได้เป็นผู้ประสานงานในการจัดทำป้ายแสดงความยินดีแก่บัณฑิต โดยขอความอนุเคราะห์ไปยังหน่วยงาน ห้างร้าน บริษัทต่าง ๆ ในจังหวัดลำปาง เพื่อให้ร่วมกันติดตั้งป้ายไวนิล แบบโครงไม้ ขนาด ๑.๒ X ๒.๔ เมตร ราคาป้ายละ ๔๐๐ บาท 

            ทั้งนี้มีหน่วยงาน ห้างร้านที่ร่วมให้ความอนุเคราะห์ สนใจติดตั้งป้ายดังกล่าว ทางมหาวิทยาลัยฯ จึงขอขอบคุณ บริษัทนิยมพานิชลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอสเทคนิค เซ็นเตอร์ บริษัทเชียงใหม่สยามทีวี  ร้านเชคอิน บริษัทฟาร์มมิเดีย แอดเวอร์ไทซิ่ง ห้างหุ้นส่วนจำกัดแอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ ร้านถ่ายเอกสาร   พีซีออเรนจ์ลำปาง โรงแรมลำปางเวียงทอง ดราก้อน-ไฮสปีด (ร้านพี่เดือน) สำนักงานจำนงค์การบัญชี ร้านรัตนาภัณฑ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัดบรรณกิจพริ้นติ้ง ร้านป้ารุณ (อาหารตามสั่ง) โรงแรมเอเชียลำปาง  หอพักหญิงเว็ป & วิว และร้านพีเจช็อป ในการสนับสนุนป้ายแสดงความยินดีแก่บัณฑิต มหาวิทยาลัยฯ จึงขอขอบคุณทุกหน่วยงาน ห้างร้านมา ณ โอกาสนี้