โลโก้เว็บไซต์ ขายทอดตลาดรายการเครื่องปรับอากาศเก่า  จำนวน  54  เครื่อง ตามโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา         | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขายทอดตลาดรายการเครื่องปรับอากาศเก่า จำนวน 54 เครื่อง ตามโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา


            ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  มีความประสงค์จะขายทอดตลาดรายการเครื่องปรับอากาศเก่า  จำนวน  54  เครื่อง  ตามโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขการขายทอดตลาด มีดังนี้

ขายทอดตลาดรายการเครื่องปรับอากาศ