โลโก้เว็บไซต์ แจ้งนักศึกษาผลการเรียนดี กีฬาและกิจกรรมเด่นซ้อมรับเกียรติบัตร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

แจ้งนักศึกษาผลการเรียนดี กีฬาและกิจกรรมเด่นซ้อมรับเกียรติบัตร


       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ขอเแจ้งนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี กีฬาและกิจกรรมเด่นที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559 ซ้อมรับเกียรติบัตร ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 16.00 น. ณ อาคารอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
ตรวจสอบรายชื่อ