โลโก้เว็บไซต์ การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ปี 2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ปี 2560


              องค์การหรือสถานสาธารณกุศล  ลำดับที่ 89  กรุงเทพฯ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งประวัติเข้าร่วมการคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ปี 2560 ส่งแบบประวัติพร้อมแผ่นซีดีประวัติย่อ ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2560  หรือดาวน์โหลดแบบกรอกประวัติได้ที่ www.NCSWT.OR.TH