โลโก้เว็บไซต์ ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป


               สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่ กรุงเทพฯ  ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วนัที่ 25 เมษายน – 4 พฤษภาคม  2560 ในวันและเวลาราชการ  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-4333017