โลโก้เว็บไซต์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งคนงาน  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งคนงาน


                                                  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  

                                      เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

                                                                              - - - - - - - - - - - - - -                      

                     ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งคนงาน สังกัดสาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 1 อัตรา เพื่อทำงานฟาร์มและฝึกนักศึกษาในวิชาทักษะต่าง ๆ ในแผนกฟาร์มเห็ด งานโครงการพระราชดำริ และงานในสาขาวิชาพืชศาสตร์ด้านอื่น ๆ โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งคนงาน