โลโก้เว็บไซต์ การตรวจสุขภาพประจำปี พ.ศ.2560  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

การตรวจสุขภาพประจำปี พ.ศ.2560


              สำนักงาน สกสค. จังหวัดลำปาง ขอประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและบุคลากรทราบเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพประจำปี พ.ศ.2560 ผู้สนใจเข้ารับการตรวจฯ ส่งรายชื่อภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2560  โดยผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีมีสิทธิเบิกจ่ายค่าตรวจสุขภาพประจำปี ตามรายการที่กระทรวงการคลังกำหนดปีละ 1 ครั้ง โดยไม่ต้องชำระเงินสดค่าบริการในวันตรวจ ยกเว้นกรณีผู้ที่ต้องตรวจเพิ่มเติมในรายการที่เบิกไม่ได้ จะต้องชำระเงินสดค่าบริการส่วนที่เพิ่มในวันตรวจ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 054-821201-2 ต่อ 16