โลโก้เว็บไซต์ ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งคนงาน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งคนงาน


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง 

เรื่อง  ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

- - - - - - - - - - - - - -                        

                               ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง มีความประสงค์ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งคนงาน  สังกัดสาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 1 อัตรา เพื่อทำงานฟาร์มและฝึกนักศึกษาในวิชาทักษะต่าง ๆ ในแผนกฟาร์มเห็ด งานโครงการพระราชดำริ และงานในสาขาวิชาพืชศาสตร์ด้านอื่น ๆ  โดยมีรายละเอียดดังนี้

ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งคนงาน