โลโก้เว็บไซต์ ข้อมูลสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ข้อมูลสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560


ข้อมูลสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง 

>> การแต่งกายของนักศึกษาใหม่ 
>> ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2560 
>> กำหนดการสำหรับนักศึกษาใหม่ (ดาวน์โหลดเป็น pdf)

ลำดับที่รายการ/กิจกรรมวันที่เวลาสถานที่รายละเอียดเพิ่มเติม
1บันทึกประวัตินักศึกษาใหม่ 1 พ.ค. - 14 พ.ค.60
Online 24 ชั่วโมงhttp://www.entrance.rmutl.ac.th/home

Username : รหัสนักศึกษา
 Password : เลขที่บัตรประชาชน
และปริ้นเอกสารมาในวันรายงานตัวด้วย

2รายงานตัวนักศึกษาใหม่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี 17 พ.ค. 60
08.00-12.00 น.อาคารอเนกประสงค์ มทร.ล้านนา ลำปาง 2.1 ตรวจสุขภาพ 17 พ.ค. 60
13.00-16.00 น.อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชั้น 1 


3รายงานตัวนักศึกษาใหม่ นักศึกษาระดับ ปวส. 17 พ.ค. 60
08.00-12.00 น.อาคารอเนกประสงค์ มทร.ล้านนา ลำปาง 3.1 ตรวจสุขภาพ 17 พ.ค. 6013.00-16.00 น.อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชั้น 1 


4รายงานตัวนักศึกษาใหม่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี (เทียบโอน) ภาคปกติ/ภาคพิเศษ17 พ.ค. 60
08.00-12.00 น.อาคารอเนกประสงค์ มทร.ล้านนา ลำปาง 4.1 ตรวจสุขภาพ17 พ.ค. 6013.00-16.00 น.อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชั้น 1


5ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 19 พ.ค. 60
08.00-12.00 น.อาคารอเนกประสงค์ มทร.ล้านนา ลำปาง คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พบที่ปรึกษา19 พ.ค. 60
13.00-15.00 น.อาคารเรียน 11 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (CB)คณะวิศวกรรมศาสตร์ พบที่ปรึกษา19 พ.ค. 60
13.00-15.00 น.
อาคารเรียน 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ (MB)คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร พบที่ปรึกษา 19 พ.ค. 60
13.00-15.00 น.


6เรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ22-26 พ.ค. 60
08.30-16.30 น.อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เรียนปรับพื้นฐานวิชาชีพ

อยู่ระหว่างการพิจารณาจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งผ่านทาง www.lpc.rmutl.ac.thเรียนปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์

อยู่ระหว่างการพิจารณาจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งผ่านทาง www.lpc.rmutl.ac.th


7กิจกรรมไหว้พระธาตุเสด็จ27 พ.ค. 60
06.00 น.ณ ด้านหน้าอาคารอเนกประสงค์ มทร.ล้านนา ลำปาง 


8เปิดภาคการศึกษา 29 พ.ค. 60