รับสมัครนักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

จำนวนรับสมัครนักศึกษาใหม่ (รอบ ๓) ปีการศึกษา ๒๕๕๗

อีเมล พิมพ์ PDF

จำนวนรับสมัครนักศึกษาใหม่ (รอบ ๓) ปีการศึกษา ๒๕๕๗

Update ณ วันที่ 24 เมษายน 2557

 

ระดับ ปวส.
ลำดับ คณะ/สาขาวิชา คงเหลือยอดรับ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
1 สาขาวิชาพืชศาสตร์ 17
2 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 21
3 สาขาวิชาประมง 25
4 สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 29
รวม 92
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
5 สาขาวิชาการจัดการ ก.1 (ม.6) 4
6 สาขาวิชาการจัดการ ก.2 (ปวช.) 0
7 สาขาวิชาการตลาด 18
8 สาขาวิชาการบัญชี ก.1 (ม..6) 3
9 สาขาวิชาการบัญชี ก.2 (ปวช.) 24
10 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 0
รวม 36
คณะวิศวกรรมศาสตร์
11 สาขาวิชาช่างกลเกษตร 27
12 สาขาวิชาช่างยนต์ 16
13 สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม 21
14 สาขาวิชาไฟฟ้า 16
รวม 80
รวมทั้งหมด 208
ระดับ ป.ตรี ต่อเนื่อง/เทียบโอน
คณะ/สาขาวิชา คงเหลือยอดรับ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
1 สาขาวิชาพืชศาสตร์ 48
2 สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 27
3 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 12
4 สาขาวิชาประมง 28
5 สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 30
6 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 28
7 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 23
รวม 196
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
8 สาขาวิชาการตลาด 26
9 สาขาวิชาการจัดการ 3
10 สาขาวิชาการจัดการ  (สมทบ) 25
11 สาขาวิชาการบัญชี 6
12 สาขาวิชาการบัญชี    (สมทบ) 26
13 สาขาวิชาระบบสารเทศทางคอมพิวเตอร์ 24
14 สาขาวิชาระบบสารเทศทางคอมพิวเตอร์ (สมทบ) 30
รวม 140
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คงเหลือยอดรับ
15 สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า 0
16 สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า   (สมทบ) 22
17 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ 7
18 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ  (สมทบ) 2819 สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล    (สมทบ) 30
20 สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม 26
รวม 113
รวมทั้งหมด 449
ระดับ ป.ตรี 4 ปี
คณะ/สาขาวิชา คงเหลือยอดรับ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
1 สาขาวิชาพืชศาสตร์ 45
2 สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 28
3 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 25
4 สาขาวิชาประมง 23
5 สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 18
6 สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 29
7 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 29
8 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 30
รวม 227
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
9 สาขาวิชาการตลาด 14
10 สาขาวิชาการจัดการ 0
11 สาขาวิชาการบัญชี 5
12 สาขาวิชาระบบสารเทศทางคอมพิวเตอร์ 6
13 สาขาวิชาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 15
14 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม 7
รวม 42
รวมทั้งหมด 269
รวมจำนวนรับทุกสาขาวิชา 926

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2014 เวลา 10:40

นักศึกษาที่สมัครเรียนรายชื่อดังต่อไปนี้ กรุณานำใบสมัครมาคืน เจ้าหน้างานรับสมัครด่วน

อีเมล พิมพ์ PDF

นักศึกษากรุณานำใบสมัครมาคืน ด่วน ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 เพราะมิฉะนั้นจะไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบ

1. นายธนาพงษ์ คำมา (มาติดต่อแล้ว)

2. นายภูมณัฐ ทิสาระ

3. นายสิริรัตน์ วงษา

4. นายอดิศร  วงศ์บุตร

5. นางสาวธัญญาเรศ  ปุ๊ดจุ่ม

6. นางสาวจิราพร  ใจแพทย์ (มาติดต่อแล้ว)

7. นางสาวขวัญฤทัย  เชื้อดวงทิพย์

8. นางสาวรัตนาพร  สุวรรณะ (มาติดต่อแล้ว)

 

9. นางสาวอรทัย  ฟังเพลิน

10. นางสาวสุกลรัตน์ ใจหมั้น

11. นายธราพล ณ เมธา (ใบรายงานตัว)

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 22 เมษายน 2014 เวลา 11:14

กำหนดการปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

อีเมล พิมพ์ PDF

แต่งกายชุดนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโ่ลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

กำหนดการ ระดับ ปวส. และปริญญาตรี 4 ปี

กำหนดการ ระดับ ปริญญาตรี ต่อเนื่อง/เทียบโอน

รับสมัครนักศึกษาใหม่ เพิ่มเติม (รอบ ๓) ปีการศึกษา ๒๕๕๗

อีเมล พิมพ์ PDF

- รับสมัครนักศึกษา ประเภทโควตา ตั้งแต่  บัดนี้ - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗

(โควตา รับเฉพาะ สาขาวิชาช่างกลเกษตร , ช่างยนต์, พืชศาสตร์, เทคโนโลยีภูมิทัศน์, สัตวศาสตร์, ประมง, วทอ., พัฒนาผลิตภัณฑ์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, เทคโนโลยีชีวภาพ, การตลาด) เกรดเฉลี่ย ๒.๕๐

- รับสมัครนักศึกษา ประเภทสอบคัดเลือก ทุกสาขาวิชา ตั้งแต่ บัดนี้ - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗

(รับสมัครในวันและเวลาราชการ)

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2014 เวลา 11:32

แนะนำ สาขาวิชา ที่เปิดใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

อีเมล พิมพ์ PDF

ลองเข้าไปอ่านดูนะค่ะ เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งสำหรับ นักเรียน/นักศึกษา ที่มองหา สาขาที่ตนชื่นชอบ

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 05 กันยายน 2013 เวลา 13:47

แนะนำมหาวิทยาลัยฯ สำหรับนักศึกษาใหม่ทุกท่าน

อีเมล พิมพ์ PDF
วีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยฯ

หลักสูตรและคุณสมบัติในการเข้าศึกษาต่อ

อีเมล พิมพ์ PDF

คลิกที่นี่

แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 08 กันยายน 2012 เวลา 09:30