รับสมัครนักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระบบคัดเลือกโดยตรง (รอบพิเศษ/๓) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระบบคัดเลือกโดยตรง (รอบพิเศษ/๓)  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๗

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ลำปาง  ได้ดำเนินการรับนักศึกษาระบบคัดเลือกโดยตรงเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับปริญญาตรี (เทียบโอน/ ต่อเนื่อง / ๔ ปี)  ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา  ๒๕๕๗ บัดนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ได้จัดทำบัญชีรายชื่อท้ายประกาศ ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามบัญชีรายชื่อท้ายประกาศมารายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ในวันที่  ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. หากไม่มารายงานตัวตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานฝ่ายวิชาการ  โทร ๐-๕๔๓๔-๒๕๔๗ ต่อ ๒๑๑

แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 19 กรกฏาคม 2014 เวลา 10:50

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกระบบกลาง (Admissions 57)

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกระบบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๗

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ได้ดำเนินการรับนักศึกษาระบบคัดเลือกสอบคัดเลือกระบบกลาง เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ๔ ปี ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ บัดนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ได้ประมวลผลการสอบเรียบร้อยแล้ว ตามบัญชีรายชื่อท้ายประกาศ ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามบัญชีรายชื่อท้ายประกาศมารายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ณ. ฝ่ายวิชาการ กองการศึกษา อาคารอำนวยการ หากไม่มารายงานตัวตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานฝ่ายวิชาการ กองการศึกษา โทร ๐-๕๔๓๔-๒๕๔๗ ต่อ ๒๑๑

 

ค่าใช้จ่ายและหลักฐานในการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาดังนี้

๑. เงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ดังตารางท้ายประกาศ

๒.  แบบรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา                               จำนวน  ๑  ฉบับ

๓.  สำเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ใบ รบ.) ฉบับสมบูรณ์         จำนวน  ๒  ฉบับ

๔.  สำเนาทะเบียนบ้าน                                                          จำนวน ๑  ฉบับ

๕.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                                            จำนวน ๑  ฉบับ

๖.  สำเนาหลักฐานการเปลี่ยน ชื่อ-สกุล (ถ้ามี)                              จำนวน  ๑  ชุด

๗.  รูปถ่ายสวมเสื้อนักเรียน / นักศึกษา  ขนาด ๑  นิ้ว                    จำนวน  ๑  ใบ

๘.  กรอกประวัตินักศึกษาใหม่ ในระบบ  (http://mis.rmutl.ac.th)

ตั้งแต่ วันที่ ๒๒ – ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  (พิมพ์เอกสารมายื่นวันรายงานตัวด้วย)

ล็อกอิน โดยใช้

-         เลขประจำตัวบัตรประชาชน

 

-         1/มกราคม/2557

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 19 กรกฏาคม 2014 เวลา 15:05

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ประเภทสอบคัดเลือกโดยตรง/โควตา (รอบพิเศษ/3)

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ประเภทสอบคัดเลือกโดยตรง/โควตา (รอบพิเศษ/3)

ระดับ ปวส. ,ปริญญาตรี สอบวันที่ 12 กรกฎาคม 2557

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือก วันที่ 19 กรกฎาคม 2557

รายงานตัวเป็นนักศึกษา วันที่ 25 กรกฎาคม 2557********

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานฝ่ายวิชาการ โทร 054-342547-8 ต่อ 211

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 16 กรกฏาคม 2014 เวลา 09:32

รับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2557(รอบพิเศษ/4)

อีเมล พิมพ์ PDF

รับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2557(รอบพิเศษ/4)

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพิ่มเติม ปีการศึกษา 2557

(ระดับปริญญาตรี 4 ปี และ ปวส. เฉพาะสาขาที่ยังไม่เต็ม)

ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557

สอบในวันที่ 2 สิงหาคม 2557

ประกาศผลสอบวันที่ 7 สิงหาคม 2557

รายงานตัวด้วยตนเอง 8 สิงหาคม 2557

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานรับสมัครนักศึกษาใหม่

054-342547-8 ต่อ 211

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 08 กรกฏาคม 2014 เวลา 20:12

ปฎิทินการศึกษาปี 2557

อีเมล พิมพ์ PDF

ปฎิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2557

มุมนักศึกษาใหม่

คลิ๊ก

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 08 กรกฏาคม 2014 เวลา 21:12

รับสมัครนักศึกษา สาขาเทคโนโลยีโทรคมนาคม ประจำปีการศึกษา 2557 (ด่วน จำนวนจำกัด)

อีเมล พิมพ์ PDF

รับสมัครนักศึกษา สาขาเทคโนโลยีโทรคมนาคม (รุ่น 1) ประจำปีการศึกษา 2557 (ด่วน!! จำนวนจำกัด!!) ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 30 มิถุนายน 2557

รับนักศึกษาที่สำเร็จในระดับ ปวส. ในสาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรืออิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร หรือช่างโทรคมนาคม

โดยสามารถสมัครรอบรับตรงได้ที่ งานรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ติดต่อ 054-342-547 ถึง 8  ต่อ 211

หรือผู้ประสานงาน อาจารย์ ดร.สุวรรณ จันทร์อินทร์ โทร 089-148-3993

poster1

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 02 มิถุนายน 2014 เวลา 15:04

แนะนำมหาวิทยาลัยฯ สำหรับนักศึกษาใหม่ทุกท่าน

อีเมล พิมพ์ PDF
วีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยฯ