กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

หนังสือรับรองรายได้ (กยศ.102)

อีเมล พิมพ์ PDF

หนังสือรับรองรายได้ (กยศ.102) ให้บุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้รับรอง

๑. เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542

   เจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แก่ใครบ้าง

   -ข้าราชการการเมือง

   -ข้าราชการกรุงเทพมหานคร

   -ข้าราชการครู

   -ข้าราชการตำรวจ

   -ข้าราชการทหาร

   -ข้าราชการฝ่ายตุลาการ

   -ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา

   -ข้าราชการฝ่ายอัยการ

   -ข้าราชการพลเรือน

   -ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย

   -สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา

   -สมาชิกสภาท้องถิ่น และหรือผู้บริหารท้องถิ่น

  -ข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  -กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

  -เจ้าหน้าที่หรือพนักงานของรัฐวิสาหกิจ องค์กรของรัฐ หรือองค์การมหาชน

๒. สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

๓. หัวหน้าสถานศึกษาที่ผู้ขอกู้ยืมเงินศึกษาอยู่

 

Attachments:
FileคำอธิบายFile size
Download this file (form-57-4.doc)form-57-4.doc 37 Kb