คณะวิทยาศาสตร์ฯ มทร. ล้านนา ลำปาง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “จัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน และการวิจัย” เต็มรูปแบบ

            เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร นำโดย อาจารย์ชัยธวัช จารุทรรศน์  รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “จัดการความรู้ด้านการเรียนการสอนและการวิจัย” ณ ห้องประชุม ๑ อาคารอำนวยการ  โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชญา วรามิตร รองคณบดี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน โครงการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอนและการวิจัย

             อาจารย์ชัยธวัช รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ฯ เปิดเผยว่า การจัดการโครงการดังกล่าว เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และรวบรวมองค์ความรู้ให้เป็นระบบเพื่อได้องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา รวมทั้งได้รับความรู้จากผู้เชี่ยวชาญให้เกิดเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี
สามารถใช้จัดการความรู้เสริมประสิทธิผลและนำไปสู่ความสำเร็จขององค์กร

             สำหรับเนื้อหาของการบรรยายเรื่องการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดวงจันทร์ ขัดสีทะลี หัวหน้าสำนักประกันคุณภาพ มทร. ล้านนา ลำปาง ให้เกียรติเป็นวิทยากร จากนั้น เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยการแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน

            นอกจากนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรสีห์ พิสิษฐ์กุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ/ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา มทร. ล้านนา ลำปาง ได้รับเกียรติเป็นวิทยากร บรรยายเรื่องการจัดการความรู้ด้านวิจัย พร้อมทั้งการอบรมเชิงปฏิบัติการแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย
ก่อนที่จะนำผลองค์ความรู้ และการปฏิบัติการ ดังกล่าว นำเสนอผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอนและการวิจัย ได้ทราบเพื่อเกิดมุมมองต่าง ๆ ณ ห้องประชุมลำปางรีสอร์ท อ.เมือง จ.ลำปาง

            ด้านอาจารย์ชัยธวัช รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ กล่าวเสริมว่า ทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดโครงการในครั้งนี้ จำนำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาการเรียนการสอนและงานวิจัยของคณะต่อไป รองคณบดีกล่าวปิดท้าย

14

31

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

12

13

15

16

17

19

20

21

22

23

24

25

26

27

29

30

32

                

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2013 เวลา 09:27 น.

You are here Home
.
หน้าแรก
ดาวน์โหลด
อีเมลล์
แผนผังเว็บไซต์
ติดต่อ
welovermutll
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
Rajamangala University of Technology Lanna Lampang
200 ม.17 ถ.พหลโยธิน (ลำปาง-งาว)
ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
Tel.054-342547-8 Fax.054-342549