ข่าวเด่นวันนี้

บอกกล่าวเรื่องราวจิตอาสา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการเพื่อน้องมะหมา... วัดเวฬุวนาราม

News image

บอกกล่าวเรื่องราวจิตอาสามทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการเพื่อน้องมะหมา... วัดเวฬุวนาราม อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง                                                                                                                โดย เกศกนก  เนตรวงศ์  นักประชาสัมพันธ์  ...

การวิจัยเสื้อเกราะกันกระสุน นวัตกรรมสู่การรับใช้สังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืน

News image

    บทความวิจัยเสื้อเกราะกันกระสุน นวัตกรรมสู่การรับใช้สังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืน                                                                                                                                                 โดยเกศกนก เนตรวงศ์ นักประชาสัมพันธ์   จากการที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ์ สงค์ธนาพิทักษ์ ...

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง กับความก้าวหน้า “ยกระดับคุณภาพชีวิต/ชุมชน หมู่บ้านวอแก้ว”

News image

บทความมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปางกับความก้าวหน้า “ยกระดับคุณภาพชีวิต/ชุมชน หมู่บ้านวอแก้ว "                                                                                                                                                                                 โดยเกศกนก เนตรวงศ์ นักประชาสัมพันธ์  ...

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดพิธีมอบทุนการศึกษา กว่าสองแสนห้าหมื่นบาท ให้กับนักศึกษาเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย

News image

              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จำนวน ๖๑ ทุน โดยมีนักศึกษารับทุนจำนวน  ...

สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ มทร.ล้านนา ลำปาง พิธีครอบครูกินอ้อ บายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

News image

            อาจารย์พรหมมินทร์ สายนาคำ  หัวหน้าหลักสูตรเทคโนโลยีภูมิทัศน์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เปิดเผยว่า เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ ...

อาจารย์ประจำสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์แล

News image

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง ระดับปริญญาตรี 2 ปีต่อเนื่อง ประกอบด้วย นายสวัสผล ทองคำ นายจิร ...

More in: ข่าวเด่นวันนี้

-
+
6

ข่าวประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา


สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรุงเทพฯ ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหา เพื

สำเนาหนังสือจากสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  กรุงเทพฯ  ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหา เพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ส่งเอกสารพร้อมหลักฐานตั้งแต่วันที่ 15  ตุลาคม – ...

กองพัฒนาอาคารสถานที่ มทร.ล้านนา แจ้งการย้ายสำนักงานกองพัฒนาอาคารสถานที่

กองพัฒนาอาคารสถานที่ มทร.ล้านนา แจ้งการย้ายสำนักงานกองพัฒนาอาคารสถานที่ อยู่ ณ ชั้น 2 อาคารเรียนรวม ...

ศาลากลางจังหวัดลำปาง ขอประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐ

ศาลากลางจังหวัดลำปาง  ขอประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐได้บังเกิดผลในทางปฏิบัติ  และขอความร่วมมือดำเนินการดังนี้ ประชาสัมพันธ์ค่านิยมหลัก 12 ประการ และนโยบายรัฐบาล  ให้ข้าราชการ ...

มทร.ล้านนา ลำปาง ขอเรียนเชิญท่านติดตั้งป้ายไวนิล แสดงความยินดีกับบัณฑิต ในโอกาสงานรับพระราชทานปริญญา

               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต และมหาบัณฑิต ...

สำนักงานจังหวัดลำปาง ขอประชาสัมพันธ์ในการสนับสนุนซื้อดอกแก้วกัลยาและผลิตภัณฑ์ดอกแก้วกัลยา

สำนักงานจังหวัดลำปาง  ขอประชาสัมพันธ์ในการสนับสนุนซื้อดอกแก้วกัลยาและผลิตภัณฑ์ดอกแก้วกัลยาและร่วมกันติดดอกแก้วกัลยาที่เสื้อ ในระหว่างเดือน ตุลาคม – ธันวาคม  2557  โดยสั่งซื้อโดยตรงที่สำนักส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ ...

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา แจ้งเบอร์ติดต่อสำนักงาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา  ได้ย้ายสำนักงานของคณะมายังห้อง  รร.33 และ รร.304  อาคารเรียนรวม ภาคพายัพ ...

More in: ข่าวประชาสัมพันธ์

-
+
5

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มทร. ล้านนา ลำปาง จัดอบรม SMARTTECH เพิ่มศักยภาพด้านสื่อการเรียนการสอนของอาจารย์และบุคลากร ใช้เวลาอบรม ๓ วัน

  • PDF

IMG_5750_resize

            เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดการอบรมระบบถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิศวกรรม สื่อการเรียนการสอน SMARTTECH เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านสื่อการเรียนรู้ ให้กับอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระ อินทร์นารี ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกล่าวเปิดโครงการอบรม ณ ห้องปฏิบัติการ ชั้น ๖ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา โดยใช้ระยะเวลาการอบรม ตั้งแต่วันที่ ๑๔ – ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ รวม ๓ วัน

                ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีระ อินทร์นารี ผู้อำนวยการศูนย์ฯ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีวิสัยทัศน์เป็นผู้นำทางการศึกษา วิชาชีพ งานวิจัยและบริการอย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน และนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นเลิศ บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของชาติได้อย่างสมดุลยั่งยืน ด้วยการบริหารจัดการที่ทันสมัย โดยมีเป้าหมายและผลผลิตของบัณฑิตที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง (Hands-on) เป็นมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญ (Professional) โดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐานสร้างความรู้แก่คณาจารย์ นำไปสู่การพัฒนาศักยภาพ และร่วมกันพัฒนานักศึกษาให้สามารถก้าวทันเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้

                พร้อมกันนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้มีการเตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการห้องปฏิบัติการ
เสริมสร้างการเรียนรู้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยสำหรับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ตลอดจนบัณฑิตในการก้าวสู่ประชาคมอาเซีย ต้องใช้เครื่องมือและฝึกทักษะด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ภาษาอังกฤษและภาษาประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อรองรับตลาดแรงงานที่ก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียนและการค้าเสรีของภูมิภาค ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวปิดท้าย

IMG_5744_resize

IMG_5745_resize

IMG_5747_resize

IMG_5748_resize

IMG_5749_resize

IMG_5751_resize

IMG_5755_resize

IMG_5756_resize

IMG_5757_resize

IMG_5758_resize

IMG_5760_resize

IMG_5761_resize

IMG_5762_resize

IMG_5764_resize

IMG_5775_resize

IMG_5776_resize

IMG_5777_resize

IMG_5778_resize

IMG_5779_resize

e-reference03  e-font
b-maewang1 b-clinic1 b-it1b-languagecenterb-culturelibrary

You are here Home
.
หน้าแรก
ดาวน์โหลด
อีเมลล์
แผนผังเว็บไซต์
ติดต่อ
welovermutll
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
Rajamangala University of Technology Lanna Lampang
200 ม.17 ถ.พหลโยธิน (ลำปาง-งาว)
ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
Tel.054-342547-8 Fax.054-342549