ข่าวเด่นวันนี้

สาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลลำปางร่วมจัดบูทโชว์ผลงานเสื้อเกราะกันกระสุน

News image

อ.เอกรัตน์  ใจบุญ  อาจารย์สาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  นำนักศึกษาร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ ชื่อผลงาน เสื้อเกราะกันกระสุน ในพิธีประดับยศ ...

ราชมงคลลำปางร่วมต้อนรับทีมงานเบทาโกรและทีมงาน กพอ. มทร.ล้านนา ในโอกาสสำรวจโรงเรือนทำฟาร์มระบบปิด

News image

อาจารย์สาขาสัตวศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับ ทีมงานเบทาโกรและทีมงาน กองพัฒนาอาคารสถานที่ (กพอ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ในโอกาสสำรวจสถานที่ทำฟาร์มไก่และฟาร์มหมู ...

ราชมงคลลำปางร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้งานวิจัยจากผลิตภัณฑ์สับปะรด ในงานรำลึกประวัติศาสตร์รถไ

News image

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมจัดนิทรรศการเชิงสาธิตเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการแปรรูปสับปะรด ในงานรำลึกประวัติศาสตร์รถไฟรถม้าลำปาง เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557 ณ สถานีรถไฟจังหวัดลำปาง ...

ทีมรากแก้วราชมงคลลำปางนำเสนอโครงการ “สร้างฝาย สร้างน้ำ สร้างป่า สร้างสิ่งมีค่า คืนสู่สังคม” พร้อมรั

News image

ทีมรากแก้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำเสนอแนวคิดและกิจกรรมโครงการ “สร้างฝาย สร้างน้ำ สร้างป่า สร้างสิ่งมีค่า คืนสู่สังคม” ซึ่งเป็นโครงการที่ปลูกจิตสำนึกให้กับนักศึกษาในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ...

การจัดการราชมงคลลำปางจัดโครงการศึกษาดูงานด้านการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

News image

สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการศึกษาดูงาน ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ระดับปริญญาตรี 4 ปี ชั้นปีที่ ...

ทีม MG ราชมงคล และทีม Marketing ราชมงคลลำปาง คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 แผนก

News image

สาขาวิชาการจัดการและสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง คว้ารางวัลชนะเลิศและรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันแผนการตลาด จัดโดยหอการค้าจังหวัดลำปาง ชมรมทายาทนักธุรกิจ และนักธุรกิจรุ่นใหม่จังหวัดลำปาง ...

More in: ข่าวเด่นวันนี้

-
+
6

ข่าวประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา


ขอเชิญร่วมงาน ป่าเวณีฮดน้ำ ดำหัว ประจำปี 2557

ศาลากลางจังหวัดลำปาง ขอเชิญชวนทุกหน่วยงานร่วมมือแต่งกายพื้นเมือง

ศาลากลางจังหวัดลำปาง ขอเชิญชวนทุกหน่วยงานร่วมมือแต่งกายพื้นเมืองและการพูดภาษาพื้นเมืองเนื่องในเทศกาลสงกรานต์และวันอนุรักษ์มรดกไทย ตลอดเดือนเมษายน 2557...

สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ กรุงเทพฯ ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอทางวิชาการประชุมวิชาการข้า

สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ กรุงเทพฯ ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอทางวิชาการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน ...

แจ้งเลื่อนโครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและเผยแพร่ความรู้ด้านประกันสังคม ประจำปี 2557

ตามที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ กองบริหารทรัพยากร ได้แจ้งเรื่องโครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและเผยแพร่ความรู้ด้านประกันสังคม ประจำปี 2557 ให้กับผู้ประกันตน ในวันที่ 3 ...

บริษัท หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน) ขอประชาสัมพันธ์การประกวดจิตรกรรม เอเชีย พลัส ครั้งที่

บริษัท หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน)   ขอประชาสัมพันธ์การประกวดจิตรกรรม เอเชีย ...

ศูนย์ภาษาราชมงคลลำปาง ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรผู้สนใจเข้าร่วมอบรมและสอบ TOEIC

      ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรมและจัดสอบ ...

More in: ข่าวประชาสัมพันธ์

-
+
5

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มทร. ล้านนา ลำปาง จัดอบรม SMARTTECH เพิ่มศักยภาพด้านสื่อการเรียนการสอนของอาจารย์และบุคลากร ใช้เวลาอบรม ๓ วัน

  • PDF

IMG_5750_resize

            เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดการอบรมระบบถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิศวกรรม สื่อการเรียนการสอน SMARTTECH เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านสื่อการเรียนรู้ ให้กับอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระ อินทร์นารี ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกล่าวเปิดโครงการอบรม ณ ห้องปฏิบัติการ ชั้น ๖ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา โดยใช้ระยะเวลาการอบรม ตั้งแต่วันที่ ๑๔ – ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ รวม ๓ วัน

                ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีระ อินทร์นารี ผู้อำนวยการศูนย์ฯ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีวิสัยทัศน์เป็นผู้นำทางการศึกษา วิชาชีพ งานวิจัยและบริการอย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน และนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นเลิศ บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของชาติได้อย่างสมดุลยั่งยืน ด้วยการบริหารจัดการที่ทันสมัย โดยมีเป้าหมายและผลผลิตของบัณฑิตที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง (Hands-on) เป็นมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญ (Professional) โดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐานสร้างความรู้แก่คณาจารย์ นำไปสู่การพัฒนาศักยภาพ และร่วมกันพัฒนานักศึกษาให้สามารถก้าวทันเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้

                พร้อมกันนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้มีการเตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการห้องปฏิบัติการ
เสริมสร้างการเรียนรู้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยสำหรับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ตลอดจนบัณฑิตในการก้าวสู่ประชาคมอาเซีย ต้องใช้เครื่องมือและฝึกทักษะด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ภาษาอังกฤษและภาษาประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อรองรับตลาดแรงงานที่ก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียนและการค้าเสรีของภูมิภาค ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวปิดท้าย

IMG_5744_resize

IMG_5745_resize

IMG_5747_resize

IMG_5748_resize

IMG_5749_resize

IMG_5751_resize

IMG_5755_resize

IMG_5756_resize

IMG_5757_resize

IMG_5758_resize

IMG_5760_resize

IMG_5761_resize

IMG_5762_resize

IMG_5764_resize

IMG_5775_resize

IMG_5776_resize

IMG_5777_resize

IMG_5778_resize

IMG_5779_resize

e-reference03  e-font
b-maewang1 b-clinic1 b-it1b-languagecenterb-culturelibrary

You are here Home
.
หน้าแรก
ดาวน์โหลด
อีเมลล์
แผนผังเว็บไซต์
ติดต่อ
welovermutll
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
Rajamanga University of Technology Lanna Lampang
200 ม.17 ถ.พหลโยธิน (ลำปาง-งาว)
ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
Tel.054-342547-8 Fax.054-342549