ข่าวเด่นวันนี้

นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

News image

วันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗ อ.พงศกร สุรินทร์ ได้นำ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ ชั้นปีที่ ๒ ...

นักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดลำปาง ประจำปี 2558

News image

            กลุ่มนักศึกษารากแก้ว และนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เข้าร่วมกิจกรรมการรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดลำปาง ประจำปี 2558 กับโครงการเฮาฮักม่อนพระยาแช่ ...

จิตอาสาเพื่อน้องมะหมา (โครงการ ๖) มทร.ล้านนา ลำปางทำดีเพื่อพ่อ

News image

              เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ (วันรัฐธรรมนูญ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำโดยอาจารย์วัลจิลีน จันทรวิโรจน์ ...

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับกองบัญชาการตำรวจสันติบาล จัดโครงการ “สร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์” อ

News image

เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ...

“สายใยรักพี่ให้น้อง” กับความร่วมมือของนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปางต่างสาขา ในรายวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิต

News image

อาจารย์พรพิมล   อาริยวงษ์ อาจารย์สาขาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดเผยว่า หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาสังคมและมนุษยศาสตร์ได้จัดทำโครงการ  “สายใยรักพี่ให้น้อง”ให้กับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม  รหัสวิชา13061002 จำนวน ...

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช

News image

          เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ศูนย์วัฒนธรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ได้จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เน...

More in: ข่าวเด่นวันนี้

-
+
6

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ สู่น้องนักเรียนจากโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2557 กลุ่มคณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จำนวน 54 ...

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ ตามโครงการบ่มเพาะอาชีพ (แม่วังฟาร์มเห็ด) แก่นักเรียนโรงเรียน

วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2557 กลุ่มคณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จำนวน 54 ...

ผู้บริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมประชุมแนวทางในการพลิกฟื้นผืนป่าเฉลิมพระเกียรติ แด่สมเด็จพระเทพรัตนราช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา วนาพิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา ลำปาง ผู้ช่วยศาสราจารย์ดร.สุชญา วรามิตร รองคณบดี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ...

การเปิดศูนย์ประสานงานรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปฏิรูปประเทศ ของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติจังห

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจังหวัดลำปาง   ได้เปิดศูนย์ประสานงานรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปฏิรูปประเทศ  ของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติจังหวัดลำปาง  เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปฏิรูปประเทศและยกร่างรัฐธรรมนูญจากประชาชนทุกภาคส่วน    ตามแบบแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปฏิรูปนี้     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 054-265090 ต่อ ...

ขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต “วันพ่อแห่งชาติ”

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต “วันพ่อแห่งชาติ”  ประจำปี 2557 ในวันที่ 5 ธันวาคม ...

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล

สำนักงาน ก.พ.  ขอส่งประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ  ประจำปี  2558  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http:///uis.ocsc.go.th   หรือโทร. ...

More in: ข่าวประชาสัมพันธ์

-
+
5

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มทร. ล้านนา ลำปาง จัดอบรม SMARTTECH เพิ่มศักยภาพด้านสื่อการเรียนการสอนของอาจารย์และบุคลากร ใช้เวลาอบรม ๓ วัน

  • PDF

IMG_5750_resize

            เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดการอบรมระบบถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิศวกรรม สื่อการเรียนการสอน SMARTTECH เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านสื่อการเรียนรู้ ให้กับอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระ อินทร์นารี ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกล่าวเปิดโครงการอบรม ณ ห้องปฏิบัติการ ชั้น ๖ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา โดยใช้ระยะเวลาการอบรม ตั้งแต่วันที่ ๑๔ – ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ รวม ๓ วัน

                ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีระ อินทร์นารี ผู้อำนวยการศูนย์ฯ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีวิสัยทัศน์เป็นผู้นำทางการศึกษา วิชาชีพ งานวิจัยและบริการอย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน และนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นเลิศ บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของชาติได้อย่างสมดุลยั่งยืน ด้วยการบริหารจัดการที่ทันสมัย โดยมีเป้าหมายและผลผลิตของบัณฑิตที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง (Hands-on) เป็นมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญ (Professional) โดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐานสร้างความรู้แก่คณาจารย์ นำไปสู่การพัฒนาศักยภาพ และร่วมกันพัฒนานักศึกษาให้สามารถก้าวทันเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้

                พร้อมกันนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้มีการเตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการห้องปฏิบัติการ
เสริมสร้างการเรียนรู้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยสำหรับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ตลอดจนบัณฑิตในการก้าวสู่ประชาคมอาเซีย ต้องใช้เครื่องมือและฝึกทักษะด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ภาษาอังกฤษและภาษาประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อรองรับตลาดแรงงานที่ก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียนและการค้าเสรีของภูมิภาค ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวปิดท้าย

IMG_5744_resize

IMG_5745_resize

IMG_5747_resize

IMG_5748_resize

IMG_5749_resize

IMG_5751_resize

IMG_5755_resize

IMG_5756_resize

IMG_5757_resize

IMG_5758_resize

IMG_5760_resize

IMG_5761_resize

IMG_5762_resize

IMG_5764_resize

IMG_5775_resize

IMG_5776_resize

IMG_5777_resize

IMG_5778_resize

IMG_5779_resize

e-reference03  e-font
b-maewang1 b-clinic1 b-it1b-languagecenterb-culturelibrary

You are here Home
.
หน้าแรก
ดาวน์โหลด
อีเมลล์
แผนผังเว็บไซต์
ติดต่อ
welovermutll
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
Rajamangala University of Technology Lanna Lampang
200 ม.17 ถ.พหลโยธิน (ลำปาง-งาว)
ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
Tel.054-342547-8 Fax.054-342549