ข่าวเด่นวันนี้

นักศึกษาสาขา Food และ PD มทร.ล้านนา ลำปาง ศึกษาดูงาน เตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์จริง ณ โรงงานอุ

News image

อาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ เปิดเผยว่า คณาจารย์ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เข้าศึกษาดูงานโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ ...

นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

News image

วันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗ อ.พงศกร สุรินทร์ ได้นำ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ ชั้นปีที่ ๒ ...

นักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดลำปาง ประจำปี 2558

News image

            กลุ่มนักศึกษารากแก้ว และนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เข้าร่วมกิจกรรมการรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดลำปาง ประจำปี 2558 กับโครงการเฮาฮักม่อนพระยาแช่ ...

จิตอาสาเพื่อน้องมะหมา (โครงการ ๖) มทร.ล้านนา ลำปางทำดีเพื่อพ่อ

News image

              เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ (วันรัฐธรรมนูญ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำโดยอาจารย์วัลจิลีน จันทรวิโรจน์ ...

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับกองบัญชาการตำรวจสันติบาล จัดโครงการ “สร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์” อ

News image

เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ...

“สายใยรักพี่ให้น้อง” กับความร่วมมือของนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปางต่างสาขา ในรายวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิต

News image

อาจารย์พรพิมล   อาริยวงษ์ อาจารย์สาขาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดเผยว่า หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาสังคมและมนุษยศาสตร์ได้จัดทำโครงการ  “สายใยรักพี่ให้น้อง”ให้กับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม  รหัสวิชา13061002 จำนวน ...

More in: ข่าวเด่นวันนี้

-
+
6

ข่าวประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา


ขอประชาสัมพันธ์รับการฉีดวัคซีนคอตีบ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง  ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชากรกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบถึงโครงการฯ  ...

ขอเชิญชวนประดับตราสัญลักษณ์ และแต่งกายด้วยเสื้อสีม่วงประดับตราสัญลักษณ์

ศาลากลางจังหวัดลำปาง ขอเชิญชวนประดับตราสัญลักษณ์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม  2558-31  ธันวาคม  2558  ...

โครงการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลหมู่ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกับ  บริษัท ทิพยประกันภัย  จำกัด  (มหาชน) ได้จัดทำโครงการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลหมู่ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา  เพื่อคุ้มครองขณะขับขี่ ...

เลื่อนระยะเวลาการส่งผลงานเข้าประกวด “รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ” ครั้งที่ 10

มูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ  ขอเลื่อนระยะเวลาการส่งผลงานเข้าประกวด “รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา  สารสนเทศ”  ครั้งที่ 10  โดยขยายเวลาในการส่งผลงานเข้าประกวดจนถึงวันที่ ...

ประชาสัมพันธ์โครงการออมทรัพย์รายเดือน

บริษัท กรุงไทย แอกซ่า  จำกัด  ขอประชาสัมพันธ์โครงการออมทรัพย์รายเดือน  พร้อมรับความคุ้มครองผ่านธนาคารให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน  ในวันที่ 8 ...

ขยายเวลาเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำปี 2558

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1  ขอประชาสัมพันธ์ขยายเวลาเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี  ประจำปี 2558 จังหวัดลำปาง  หากประสงค์เสนอชื่อให้ส่งพร้อมหลักฐานตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ ...

More in: ข่าวประชาสัมพันธ์

-
+
5

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มทร. ล้านนา ลำปาง จัดอบรม SMARTTECH เพิ่มศักยภาพด้านสื่อการเรียนการสอนของอาจารย์และบุคลากร ใช้เวลาอบรม ๓ วัน

  • PDF

IMG_5750_resize

            เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดการอบรมระบบถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิศวกรรม สื่อการเรียนการสอน SMARTTECH เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านสื่อการเรียนรู้ ให้กับอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระ อินทร์นารี ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกล่าวเปิดโครงการอบรม ณ ห้องปฏิบัติการ ชั้น ๖ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา โดยใช้ระยะเวลาการอบรม ตั้งแต่วันที่ ๑๔ – ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ รวม ๓ วัน

                ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีระ อินทร์นารี ผู้อำนวยการศูนย์ฯ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีวิสัยทัศน์เป็นผู้นำทางการศึกษา วิชาชีพ งานวิจัยและบริการอย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน และนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นเลิศ บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของชาติได้อย่างสมดุลยั่งยืน ด้วยการบริหารจัดการที่ทันสมัย โดยมีเป้าหมายและผลผลิตของบัณฑิตที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง (Hands-on) เป็นมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญ (Professional) โดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐานสร้างความรู้แก่คณาจารย์ นำไปสู่การพัฒนาศักยภาพ และร่วมกันพัฒนานักศึกษาให้สามารถก้าวทันเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้

                พร้อมกันนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้มีการเตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการห้องปฏิบัติการ
เสริมสร้างการเรียนรู้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยสำหรับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ตลอดจนบัณฑิตในการก้าวสู่ประชาคมอาเซีย ต้องใช้เครื่องมือและฝึกทักษะด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ภาษาอังกฤษและภาษาประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อรองรับตลาดแรงงานที่ก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียนและการค้าเสรีของภูมิภาค ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวปิดท้าย

IMG_5744_resize

IMG_5745_resize

IMG_5747_resize

IMG_5748_resize

IMG_5749_resize

IMG_5751_resize

IMG_5755_resize

IMG_5756_resize

IMG_5757_resize

IMG_5758_resize

IMG_5760_resize

IMG_5761_resize

IMG_5762_resize

IMG_5764_resize

IMG_5775_resize

IMG_5776_resize

IMG_5777_resize

IMG_5778_resize

IMG_5779_resize

e-reference03  e-font
b-maewang1 b-clinic1 b-it1b-languagecenterb-culturelibrary

You are here Home
.
หน้าแรก
ดาวน์โหลด
อีเมลล์
แผนผังเว็บไซต์
ติดต่อ
welovermutll
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
Rajamangala University of Technology Lanna Lampang
200 ม.17 ถ.พหลโยธิน (ลำปาง-งาว)
ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
Tel.054-342547-8 Fax.054-342549